Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Montážní a pomocní dělníci, obsluha strojů

Popis skupiny podle stavu z roku 2011

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině

Ve skupině působí 20647 osob, to je 5,70 % všech zaměstnaných

Vývoj počtu osob - Montážní a pomocní dělníci, obsluha strojů

Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období

-1,21 %

Nejčastější vzdělání ve skupině

Nejvyšší vzdělání ve skupině (podle Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED97)

ISCEDVzděláníRelativní počet
ISCED 0Bez vzdělání0,00 %
ISCED 1,2Zákl. vzdělání26,18 %
ISCED 3Střední bez maturity60,53 %
ISCED 3,4Střední s maturitou12,40 %
ISCED 5,6Terciární0,89 %

Příslušníci skupiny vykonávají nejčastěji tato zaměstnání (podle Klasifikace zaměstnání KZAM-R Českého Statistického úřadu)

KódPopisProcent
828Montážní dělníci (práce na montážních linkách)36,32 %
823Obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků16,46 %
931Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech, ve stavebnictví a v příbuzných oborech10,82 %
915Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech10,69 %
916Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech 7,22 %

Příslušníci skupiny pracují nejčastěji v těchto odvětvích (podle Klasifikace ekonomických činností NACE Českého Statistického ústavu)

Podíl žen ve skupině:

36,50 %

Věkové složení skupiny

Věková skupinaPodíl
do 2413,22 %
25-2916,41 %
30-3417,14 %
35-3915,72 %
40-448,47 %
45-498,41 %
50-5410,12 %
55-599,44 %
60-640,52 %
65-690,54 %
od 700,00 %

Průměrný věk příslušníků skupiny

37 let

Relativní počet nezaměstnaných, jejichž poslední zaměstnání spadalo do této skupiny

22,45 %

Predikované údaje pro období 2012 až 2016

Očekávaný počet nových míst

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 959 158 1759
Relativně ke stavu 2011 4,64 % 0,77 % 8,52 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 očekávaný počet nových míst nachází.


Celkový počet nových míst chápe Model pro odhadování vzdělávacích potřeb jako kombinaci expanzní poptávky a náhradní poptávky.

Expanzní poptávka

Expanzní poptávka vyjadřuje změnu poptávky po práci pro danou zaměstnaneckou či vzdělanostní kategorii. V modelu pro odhadování vzdělávacích potřeb se expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období. Expanzní poptávka je dána expanzí odvětví kde takto vzdělaní působí a může být kladná nebo záporná.

Vývoj zaměstnanosti v odvětvích NACE v příštích pěti letech je třeba do modelu vložit.

Při odhadování sektorového vývoje zaměstnanosti v Ústeckém kraji jsme vycházeli z podobnosti vývoje sektorové zaměstnanosti v České republice a v jejích regionech, popsané například v závěrečné zprávě tohoto projektu. Tam je odkaz na další relevantní literaturu. Odhad makroekonomického vývoje České republiky jsme nalezli ve výsledcích kolokvia pořádaného Ministerstvem financí ČR v dubnu 2012.

Odhadnutá expanzní poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně -730 -2577 1118
Relativně ke stavu 2011 -3,54 % -12,48 % 5,42 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota expanzní poptávky nachází.

Náhradní poptávka

Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní poptávky nezapočítávají.

Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu. Míra odchodů do důchodu ve starších věkových kohortách jednotlivých kategorií vzdělání a zaměstnání se v modelu dlouhodobě sleduje. Přijali jsme předpoklad, že se tak pracovníci budou chovat i v příštích pěti letech.

Model je dostatečně flexibilní, aby v budoucnosti postihl možné legislativní změny v této oblasti.

Odhadnutá náhradní poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 959 460 1458
Relativně ke stavu 2011 4,64 % 2,23 % 7,06 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota náhradní poptávky nachází.