Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo)

Popis skupiny podle stavu z roku 2011

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině

Ve skupině působí 8851 osob, to je 2,44 % všech zaměstnaných

Vývoj počtu osob - Střední vzdělání bez maturity či s maturitou v oborech zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo)

Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období

2,30 %

Příslušníci skupiny absolvovali nejčastěji následující vzdělání podle klasifikace ISCED-97

NázevPodíl
Materiály (dřevo, papír, plasty, sklo)100,00%

Nejčastější zaměstnání ve skupině

Příslušníci skupiny pracují nejčastěji v těchto odvětvích (podle Klasifikace ekonomických činností NACE Českého statistického ústavu)

Podíl žen ve skupině

16,77 %

Věkové složení skupiny

Věková skupinaPodíl
do 248,11 %
25-2918,83 %
30-3414,45 %
35-3921,67 %
40-4419,57 %
45-496,13 %
50-548,81 %
55-592,42 %
60-640,00 %
65-690,00 %
od 700,00 %

Průměrný věk příslušníků skupiny

37

Podíl nezaměstnaných s tímto vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob s tímto vzděláním

11,40 %

Predikované údaje pro období 2012 až 2016 ?

Rozvíjíme a aplikujeme Model pro odhadování vzdělanostních potřeb. Tento model poskytuje pravidelně aktualizované odhady poptávky po práci v pětiletém období a jejího pokrytí absolventy škol v tomto období. Z poměru odhadnuté poptávky po práci a nabídky práce absolventů a krátkodobě nezaměstnaných se stanovuje odhad vyhlídek na získání zaměstnání v souladu se získaným vzděláním pro široký rejstřík skupin vzdělání a zaměstnání v blízké budoucnosti. Podobným způsobem se stanovují vyhlídky na získání vhodně vzdělaného zaměstnance. Tyto informace mohou sloužit decizní sféře, poradcům pro výběr zaměstnání ve školách a také zaměstnavatelům.

Očekávaný počet nových míst

Odhadnutá celková poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 2600 1368 3832
Relativně ke stavu 2011 27,14 % 14,28 % 40,00 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 očekávaný počet nových míst nachází.

Koeficienty napětí na trhu práce

Model pro odhadování vzdělanostních potřeb odhaduje šanci nově příchozího na trh práce získat místo vhodné pro jeho vzdělanostní kategorii. Hodnotí tedy napětí na trhu práce z hlediska uchazeče o zaměstnání. Převaha nabídky práce nad poptávkou po práci snižuje vyhlídky nově příchozího na trh práce získat zaměstnání v souladu se svým vzděláním a naopak zlepšuje vyhlídky zaměstnavatele najít vhodně vzdělaného pracovníka . Převaha poptávky nad nabídkou práce znamená dobré vyhlídky pro získání místa vyžadujícího dané vzdělání a naději na získání vhodně vzdělaného zaměstnance snižuje.

Vyhlídka na získání vhodného zaměstnání: lepší

Vyhlídka na získání zaměstnance s tímto vzděláním: horší


Podrobně

Předpoklady, přijaté při odhadování poptávky po práci v příštím pětiletém období v regionu.

Expanzní poptávka

Expanzní poptávka vyjadřuje změnu poptávky po práci pro danou zaměstnaneckou či vzdělanostní kategorii. V modelu pro odhadování vzdělávacích potřeb se expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období. Expanzní poptávka je dána expanzí odvětví kde takto vzdělaní působí a může být kladná nebo záporná.

Vývoj zaměstnanosti v odvětvích NACE v příštích pěti letech je třeba do modelu vložit.

Při odhadování sektorového vývoje zaměstnanosti v Ústeckém kraji jsme vycházeli z podobnosti vývoje sektorové zaměstnanosti v České republice a v jejích regionech, popsané například v závěrečné zprávě tohoto projektu. Tam je odkaz na další relevantní literaturu. Odhad makroekonomického vývoje České republiky jsme nalezli ve výsledcích kolokvia pořádaného Ministerstvem financí ČR v dubnu 2012.

Odhadnutá expanzní poptávka po práci pro tuto skupinu vzdělání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 901 201 1600
Relativně ke stavu 2011 9,40 % 2,10 % 16,70 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota expanzní poptávky nachází.

Náhradní poptávka

Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní poptávky nezapočítávají.

Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu. Míra odchodů do důchodu ve starších věkových kohortách jednotlivých kategorií vzdělání a zaměstnání se v modelu dlouhodobě sleduje. Přijali jsme předpoklad, že se tak pracovníci budou chovat i v příštích pěti letech.

Model je dostatečně flexibilní, aby v budoucnosti postihl možné legislativní změny v této oblasti.

Odhadnutá náhradní poptávka po práci pro tuto skupinu vzdělání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 1699 573 2826
Relativně ke stavu 2011 17,73 % 5,98 % 29,50 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota náhradní poptávky nachází.